Home.
Bestuur.
Nieuws.
Verenigingsagenda.
Privacy-statement
Winteractiviteiten.
Zomeractiviteiten.
Foto's.
Contact
Gastenboek
Giessen-Oudekerk.


Privacy-statement IJsclub St. Moritz 
 
Dit Privacy-statement is van toepassing op alle contactgegevens die IJsclub St. Moritz verwerkt van haar leden.
Indien u lid bent van IJsclub St. Moritz geeft u uitdrukkelijk toestemming om de contactgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 
 
IJsclub St. Moritz verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de IJsclub St. Moritz.   
 
1. Wat zijn persoonsgegevens?   
 
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.   
 
2. Verantwoordelijken 
 
Verantwoordelijke gegevensbescherming:
- Penniningmeester L. van der Vlies, Binnendamseweg 45, 3381 GA, Giessen-Oudekerk;
- KvK-nummer; 40322710;
- bereikbaar via vliesl73@gmail.com/ 06 30 11 17 13.   
 
Functionarissen voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:
- L. van der Vlies, Penningmeester;
- A.C. Huurman, Secretaris;
- A. de Bruin, 2e Penningmeester;
- A. Post, Commissaris en ledenadministratie. 
 
3. Waarvoor verwerkt de IJsclub St. Moritz persoonsgegevens?   
 
3.1 Wij gebruiken de contactgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt of zich inschrijft voor een activiteit kunnen wij uw gegevens bewaren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de IJsclub St. Moritz een relevante aanbieding.   
 
In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en bewaard:
- voor- en achternaam;
- geslacht;
- adresgegevens;
- e-mailadres;  
- geboortedatum;
- telefoonnummer. 
 
3.2 IJsclub St. Moritz verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:   
 
- voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
- voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de IJsclub St. Moritz georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar ijsclub.sintmoritz@concepts.nl;
- om betalingen van de contributie af te wikkelen;
- Contactgegevens worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar de ervaringen met de IJsclub St. Moritz.   
 
4. Bewaartermijnen   
 
De IJsclub st Moritz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De contactgegevens worden gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een half jaar na afloop hiervan bewaard. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal IJsclub St. Moritz de persoonsgegevens vernietigen.   
 
5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers   
 
IJsclub st Moritz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter bescherming van de contactgegevens van uw vereniging of stichting heeft de IJsclub St. Moritz passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.   
 
6. Delen van persoonsgegevens met derden 
 
IJsclub st Moritz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting   
 
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 
 
7.1 Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om de van u bewaarde contactgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. IJsclub St. Moritz zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de IJsclub St. Moritz uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. 
 
7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw contactgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door de IJsclub St. 
Moritz zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende contactgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende de contactgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door de IJsclub St. Moritz u hiervan op de hoogte brengen. 
 
7.3 Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door de IJsclub St. Moritz de contactgegevens van uw vereniging of stichting verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescheming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 
 
7.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat.   
 
8. Wijzigingen   
 
Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.ijsclubsintmoritz.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.   
 
Giessen-Oudekerk, 2 oktober 2018